IB World School No 006265
+48 12 633 96 57     Kraków, ul. Karmelicka 45
 

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy preIB

Rekrutacja do klasy pre-IB odbywa się na podstawie rozmowy z koordynatorem programu IB lub dyrektorem szkoły
oraz egzaminu z języka angielskiego. Decyzję o przyjęciu do klasy podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę
oceny końcowe z poprzedniej klasy i – o ile są dostępne – oceny z półrocza bieżącej klasy oraz wynik rozmowy
kwalifikacyjnej. Pozostałe zasady pokrywają się z tymi, jakie ustalono dla kandydatów do liceum przygotowującego
do polskiej matury:
https://viiipalo.krakow.pl/rekrutacja/
Kontakt: tel. 12 633 96 57, e-mail:ib.viiipalo@gmail.com

Rekrutacja programu IP Diploma Programme (klasa DP1)

VIII PALO przyjmuje kandydatów na pierwszy rok programu IB DP (tzn. do przedostatniej klasy LO). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i warunkami rekrutacji. Przyjęcia do klasy DP1 odbywają się na bieżąco na podstawie:

  • ocen z egzaminu i świadectwa ukończenia poprzedniego etapu edukacyjnego oraz ocen ze świadectw promocyjnych z liceum
  • pisemnej pracy kandydackiej
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać od koordynatora programu IB, Ewy Dudek

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: tel. 12 633 96 57, e-mail:ib.viiipalo@gmail.com

Informacje o programie dostępne są na poniższych stronach:
http://www.ibo.org/diploma/
http://www.ibo.org/diploma/curriculum/

Trwają także przyjęcia do klasy wstępnej pre-IB (I P), realizowanej w ramach standardowego liceum ogólnokształcącego i przygotowującej do pracy w programie IB Diploma Programme (min. zapoznanie z programem i jego metodami pracy, nauczanie dwujęzyczne).

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN / PRACA KANDYDACKA / ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

REGULAMIN

Regulamin rekrutacji do klasy DP1

Informacje ogólne

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół rekrutacyjny. Każda kandydatura oceniana jest przez komisję w składzie co najmniej dwóch członków zespołu. Do komisji należy koordynator programu IB.

2. Po rozważeniu kandydatury komisja przedstawia dyrektorowi szkoły rekomendację do przyjęcia bądź wskazanie do odmowy przyjęcia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

3. Przy rozważaniu kandydatury komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę następujące czynniki:

w przypadku absolwentów polskich szkół podstawowych / gimnazjów:
– wynik każdej części egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego,
– półroczne i roczne (jeśli są dostępne) oceny z klasy pierwszej liceum języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz tych przedmiotów szkolnych, które kandydat planuje wybrać do realizacji w systemie IB DP,
– certyfikaty językowe potwierdzające zaawansowaną znajomość języka angielskiego,
– inne osiągnięcia (np. olimpiady, konkursy przedmiotowe itp. na poziomie co najmniej wojewódzkim);

w przypadku kandydatów niebędących absolwentami polskich szkół:
– wyniki zewnętrznych egzaminów przeprowadzanych w innych systemach edukacyjnych,
– okresowe / trymestralne / roczne (w zależności od dostępnej dokumentacji) oceny szkolne z aktualnie realizowanej klasy z języka angielskiego, matematyki oraz tych przedmiotów szkolnych, które kandydat planuje wybrać do realizacji w systemie IB DP; w uzasadnionych wypadkach komisja może zwrócić się z prośbą o udostępnienie ocen z klasy wcześniejszej,
– certyfikaty językowe potwierdzające zaawansowaną znajomość języka angielskiego,
– inne ewentualne osiągnięcia;

w przypadku wszystkich kandydatów:
– napisaną samodzielnie przez kandydata pracę kandydacką na temat wybrany z zamieszczonej poniżej listy;
– rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zainteresowań kandydata, programu IB DP oraz pracy przedstawionej uprzednio komisji.półroczne i roczne (jeśli są dostępne) oceny z klasy pierwszej liceum języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz tych przedmiotów szkolnych, które kandydat planuje wybrać do realizacji w systemie IB DP

PRACA KANDYDACKA

Informacje dotyczące pisemnej pracy kandydackiej
Pracę kandydacką kandydat pisze w języku angielskim na temat wybrany z poniższej listy. Tekst powinien zawierać 250-300 słów. Należy przesłać go pocztą elektroniczną na adres ib.viiipalo@gmail.com lub dostarczyć do sekretariatu szkoły na tydzień przed umówionym terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Tematy prac:

1. Being a good scientist requires creativity. Discuss.
2. Describe the ways you study your favourite subject. Do you have any plans connected with it?
3. Design an investigation (it may be imaginary) connecting two fields of knowledge, one of science and one of humanities. How would you formulate the aims of such a project?
4. Compare your methods of studying two different subjects, e.g. physics and history or mathematics and literature.
5. Choose a problem you are not familiar with and design an investigation leading to obtaining basic knowledge on it.
6. Pros and cons of the Internet as a source of information – how can one avoid being misled?
7. Mathematics is just a tool for describing the reality – do you agree?
8. Mathematical knowledge – where does it come from? Discuss your experiences.
9. Reading a piece of literature in different languages changes the way one perceives it. Do you agree?
10. The difference between the unknown, uncertain, probable and certain. Discuss, choosing a field of science or the humanities.
11. People help others for different reasons – discuss the problem.
12. Are teachers necessary for today’s learning? Why? Why not?
13. Knowledge and happiness are incompatible – the more you know, the more you worry. Discuss.
14. Schools should not only give you factual knowledge but teach life and social skills as well. Discuss.

Kryteria oceny prac:
·        powiązanie z tematem
·        perspektywa ujęcia tematu
·        przejrzystość i spójność wywodu
·        samodzielność (rozważany będzie sam tekst oraz rozmowa na jego temat)
·        walory językowe (poprawność, bogactwo językowe)
·        merytoryczna poprawność
·        kompozycja pracy i jej zgodność ze sformułowaniem tematu

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej
Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat wraz z rodzicem / rodzicami umawia się telefonicznie lub mailowo [ib.viiipalo@gmail.com]. Jej celem jest poinformowanie rodziców oraz kandydata o realizowanym w VIII PALO programie IB DP oraz jego wymogach, jak również poznanie kandydata, a w szczególności wstępne ustalenie jego oczekiwań oraz listy planowanych do realizacji przedmiotów i ich poziomów.

Na tydzień przed rozmową prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną lub dostarczenie do sekretariatu szkoły pracy kwalifikacyjnej, formularza zgłoszeniowego oraz dokumentacji (np. w postaci skanów dokumentów) wymienionej w Regulaminie.

Rozmowa nie jest egzaminem, ma natomiast na celu poznanie kandydata i jego szans na sukces w programie IB. Wskazane byłoby zatem aby przed rozmową kandydat oraz jego rodzice zapoznali się z dokumentami programowymi International Baccalaureate Organization: Academic honesty [pobierz PDF] oraz Learner profile [http://www.ibo.org/programmes/profile/]. Wymagania programu, określone w tych dokumentach oraz dotyczące ich zapatrywania kandydata będą także tematem rozmowy.

Część rozmowy dotycząca pracy kandydackiej ma na celu poszerzenie tematu wybranego przez kandydata oraz ocenę stopnia, w jakim zawarte w niej treści oraz jej forma są efektem samodzielnej pracy kandydata. Dla kandydata jest to także okazja do szerszego przedstawienia się komisji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do szkoły oraz rodzica/opiekuna prawnego kandydata do szkoły