IB World School No 006265
+48 12 633 96 57     Kraków, ul. Karmelicka 45
 

Program IB DP w praktyce

Język angielski w programie IB

Językiem nauczania w programie IB DP w naszej szkole jest język angielski. Wszystkie zajęcia, sprawdziany, eseje, prace i egzaminy wykorzystują wyłącznie język angielski; wyjątek stanowią przedmioty: Polish Literature (Grupa 1) oraz przedmioty inne niż English B w Grupie 2.

Przystąpienie do programu IB wymaga zatem odpowiednich kompetencji w zakresie języka angielskiego, głównie w sferze komunikacji w mowie i piśmie. Jednakże sam program skierowany jest do społeczności międzynarodowej i dla większości uczniów IB na świecie język ten nie jest językiem ojczystym. W pracach egzaminacyjnych (z wyłączeniem przedmiotów nauczających języka angielskiego lub jego literatury) poprawność językowa nie jest oceniana, o ile język prac jest komunikatywny i poprawnie używa nomenklatury danego przedmiotu. Dzięki temu uczniowie o bardzo różnych poziomach zaawansowania w języku angielskim mogą z sukcesem realizować program IB.

Plan zajęć

Program IB wymaga, aby każdy przedmiot obejmował odpowiednią liczbę godzin w dwuletnim cyklu. W przeliczeniu na 45-minutowe lekcje oznacza to, że każdy przedmiot HL obejmuje 6 godzin lekcyjnych, a przedmioty SL 4 godziny lekcyjne tygodniowo. Przedmiot TOK (Theory of knowledge) realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W przypadku modułu CAS Creativity, activity, service, wymagana jest systematyczna realizacji każdej z tych aktywności, co oznacza konieczność przeznaczenia nań około 3-4 godzin zegarowych w tygodniu.

W praktyce plan zajęć dla klas DP1 i DP2 (pierwszego i drugiego roku programu IB) musi uwzględniać możliwość realizacji różnych zestawów przedmiotów, co dla konkretnego ucznia może oznaczać – i na ogół oznacza – pojawianie się w planie zajęć ‘okienek’. Ten fakt wraz z godzinowym wymiarem poszczególnych przedmiotów (3×6 plus 3×4 plus = 32 godziny) oznacza, że uczeń IB przeznacza blisko 40 godzin na zajęcia odbywające się w szkole i realizację CAS.

[Przykładowy plan zajęć – plik DP2 plan]

Czy wybrać program IB DP?

Dobre powody wybrania programu IB DP:

 • Rozważam studia za granicą: program jest dobrze znany uczelniom na całym świecie, często spełnienie kryteriów rekrutacji jest prostsze w ramach matury IB niż matury polskiej; dodatkowo wiele uczelni zagranicznych oczekuje od kandydatów zaangażowania w działania pozaszkolne (współpraca z organizacjami NGO, aktywność wolontariacka związana z wybranym kierunkiem studiów itd.);
 • Mam wrażenie, że w polskim systemie nic mnie już nie zaskoczy: program IB pracuje innymi metodami niż te, które dominują w polskim systemie edukacyjnym; uczeń opracowuje indywidualne projekty, aktywnie pracuje w laboratoriach, samodzielnie poszukuje źródeł informacji, uczy się organizacji swojego czasu; ponadto program IB DP oferuje interesujące przedmioty nieobecne w ofercie polskiego liceum;
 • Nie wiem, czy będę studiować za granicą, ale chcę się przygotować do systemu akademickiego: program IB DP oczekuje od ucznia / studenta odpowiedzialności za swoje zadania, aktywnej współpracy z nauczycielem; uczy pracy ze źródłami, samodzielnego opracowywania materiałów, pisania formalnych esejów w języku angielskim z uwzględnieniem standardów uczciwości akademickiej i krytycznego myślenia;
 • Mam sprecyzowane zainteresowania i chcę je intensywnie rozwijać: program IB oferuje ciekawe przedmioty (ekonomia, zarządzanie firmą, psychologia, sztuki wizualne, dwa różniące sie charakterem przedmioty matematyczne) realizowane – szczególnie w wersji higher level – na zaawansowanym poziomie, pozwala pracować nad samodzielnie wybranymi zagadnieniami; również w ramach przedmiotów znanych w wielu systemach szkolnych (historia, przedmioty eksperymentalne) pozwala pracować intensywnie, rozwijając umiejętności kluczowa dla tych dziedzin (krytyczna analiza i analiza porównawcza źródeł, projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów, krytyczna analiza eksperymentu, statystyczne opracowanie wyników itp.)

Jeśli głównym powodem przyciągającym do programu IB DP jest jeden z poniższych:

 • Lubię język angielski, chcę sie go dobrze nauczyć,
 • Nienajlepiej radzę sobie w polskim systemie,
 • Nie wiem o co chodzi w tym programie, ale jestem zaintrygowana/zaintrygowany,
 • Moim rodzicom podoba sie ten program,
 • Moi znajomi idą do tego programu, ostatnio jest to modne,

warto jeszcze raz rozważyć ten pomysł. Program IB DP nakłada sporo wymagań i wiąże się z intensywną pracą w zakresie sześciu przedmiotów. Trzeba znaleźć dobrą motywację do takiej pracy, na przykład wśród propozycji opisanych w poprzednim akapicie.

Czy wybrać program IB DP w VIII PALO?

Nasza szkoła istnieje od ponad 25 lat jest dobrze znana w krakowskim środowisku edukacyjnym. Wyniki osiągane przez naszych absolwentów w systemie polskim corocznie lokują VIII PALO na wysokich miejscach różnorodnych rankingów, również dzięki ich sukcesom w olimpiadach przedmiotowych (niektórzy spośród olimpijczyków to uczniowie programu IB).

Nie istnieją rankingi szkół IB oparte na zestawieniach oficjalnych wynikach szkół. Co więcej, szkoły te bardzo różnią się wielkością, doświadczeniem czy oferowanymi przedmiotami. Efektywność i rozwój programu w naszej szkole obrazuje kilka faktów i liczb:

 • majowa sesja egzaminacyjna 2019 była ósmą z kolei w historii naszej szkoły;
 • od rozpoczęcia programu 118 absolwentów podjęło próbę zdobycia dyplomu matury IB;
 • 98% spośród nich zdało maturę, uzyskując dyplom IB, z czego większość zdobyła tzw. Bilingual Diploma;
 • średni wynik punktowy wzrósło 4 punkty (przy maksimum wynoszącym 45 punktów);
 • średnia ocena z poszczególnych egzaminów (w skali 1 do 7) podniosła się 0,56;
 • blisko 10% absolwentów uzyskało wynik 40 lub więcej punktów.
 • studenci IB mogą wybierać przedmioty spośród 19 oferowanych w VIII PALO (o 8 więcej niż w pierwszym roku realizacji programu IB).